Integritetspolicy för Identx AB

Dina personuppgifter

Identx AB (”Identx”, ”vi”, ”oss”) tycker att det är viktigt med integritet för våra kunder och de individer som berörs av vår personuppgiftshantering. Vi har som mål att vara så transparenta som möjligt i att beskriva hur vi samlar in, använder och lagrar information om personuppgifter. Vi är också måna om att beskriva till vilka tredjepartsleverantörer som personuppgifter kan komma att överföras till för vår räkning och till vilka andra aktörer som personuppgifter kan överföras.

Personuppgiftsansvar 

När Identx behandlar dina personuppgifter är Identx AB, 556690-0725, Storgatan 56, Linköping, personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi ensamma ansvarar för att uppfylla de villkor som ställs på oss inom ramen för gällande dataskyddslagstiftning. Kontaktuppgifter till oss finner du längst ner i denna policy.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller t.ex. namn, personnummer, adress e-postadress, bilder och telefonnummer.

Hur samlar Identx in personuppgifter?

 I samband med att du förekommer i något eller några av våra projekt samlar vi in personuppgifter om dig för att kunna fullgöra överenskomna avtal med våra kunder. Personuppgifter om dig kan förekomma hos oss om du är kontaktperson, intressent, informationsgivare eller på annat sätt involverad i något av våra projekt hanteras av oss. Vi kan också behandla dina personuppgifter om du är kontaktperson hos någon leverantör till oss, eller om du söker arbete hos oss. Vi lagrar aldrig någon känslig information om dig om du inte särskilt samtyckt till det. Vi samlar in personuppgifter på något av följande sätt:

Personuppgifter som vi samlar in från dig

När du ger oss ett uppdrag för din egen eller för någon annans räkning eller på något annat vis interagerar med oss samlar vi in vissa av dina personuppgifter. Vi behandlar ditt namn, adress, e-post, i vissa fall en bild(er) samt de övriga uppgifter som du tillhandahåller oss med.

Personuppgifter som vi får från tredje parter

Vi kan också komma att samla in personuppgifter som exempelvis namn, bild, adress och e-post från andra än dig. Dessa personuppgifter kommer från våra uppdragsgivare och kunder, från din arbetsgivare, Cision, Retriever eller andra allmänt tillgängliga källor i form av publicerat material (tidningsartiklar, offentliga inlägg på sociala medier och dylikt). 

Identx kan komma att behandla dina personuppgifter med stöd av flera olika rättsliga grunder, men i huvudsak behandlar vi dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Hantering av personuppgifter med en intresseavvägning som rättslig grund kan göras utan att samtycke är inhämtat. Om du vill ha mer information om hur vi gjort intresseavvägningen är du välkommen att kontakta oss.

I följande stycken finner du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och vilken rättslig grund vi har för varje behandling.

I de fall känsliga personuppgifter ska behandlas kommer Identx att inhämta ett specifikt samtycke från dig och således använda det som den lagliga grunden för behandling. Identx kommer samtidigt att informera om vilken behandling för vilket ändamål som samtycket omfattar. Detta samtycke kan återkallas och upphör i sådana fall att gälla som laglig grund för behandling och personuppgiften ska då raderas såvida inte Identx har en annan rättslig grund för fortsatt behandling 

Överföring av personuppgifter till andra

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-post eller bild och övriga uppgifter som du tillhandahållit oss till våra uppdragsgivare i våra kundprojekt. Ändamålet med överföringen är att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt vårt avtal med vår uppdragsgivare. Överföringen sker för att den är nödvändig för vårt berättigade intresse att förse våra uppdragsgivare med komplett information. Vi kommer inte att inkludera några känsliga personuppgifter i en sådan överföring om du inte samtyckt till det.

Lagringsplatser

Vi lagrar personuppgifter rörande kundprojekt i affärssystem och i molntjänst som drivs av extern leverantör. Då vi lagrar information hos personuppgiftsbiträden är vi måna om din integritet och dina personuppgifters säkerhet. Uppgifterna hanteras på vårt uppdrag och enligt våra föreskrifter. De aktörer som för närvarande agerar personuppgiftsbiträden för oss och som därmed hanterar personuppgifter för vår räkning är:

  • Microsoft: Vi använder oss av Office365 för Exchange mail.
  • com: Vi använder deras molntjänstlagring. Box lagrar data utanför EU, se särskild rubrik om det nedan.
  • Millnet: Vi använder molnbaserade Milltime för projekthantering och fakturering.
  • Fortnox: Vi använder deras affärssystem för kund- och leverantörsregister samt bokföring.
  • Dicom Expense används för interna utlägg och kvittohantering.

Överföring av personuppgifter till tredje land

 I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES, som t.ex. är fallet för vår lagring hos vår leverantör Box.com, föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som Identx vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss.

Dina rättigheter

Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter som vi hanterar om dig samt begära rättelse av dina personuppgifter.  En sådan begäran görs i sådana fall till Identx kontaktperson för integritetsfrågor, vars kontaktuppgifter du finner längre ned.

Under vissa förutsättningar, till exempel om du invänder mot vår behandling, anser att behandlingen inte är nödvändig för de angivna ändamålen, eller återkallar ditt samtycke (i de fall grunden för vår behandling är ditt samtycke), har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen i Sverige) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över Identx hantering av personuppgifter.

Ändring av policy

 Identx kan komma att ändra och uppdatera denna Integritetspolicy. Identx kommer vid väsentlig ändring, t.ex. ändring av ändamål med behandling i sådana fall informera berörda individer om detta på lämpligt sätt.

Vid frågor angående denna Integritetspolicy eller vid andra frågor eller önskemål avseende personuppgifter, var god kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor Axel Johnson på Identx.

Kontaktuppgifter

Namn: Axel Johnson
Adress: Storgatan 56, 58223, Linköping.
Telefonnummer: 0762221695
E-postadress: axel@identx.se