Platsmarknadsföring

– att skapa en attraktiv plats

En plats är inte bara en plats, utan också ett varumärke som behöver laddas med associationer och innehåll. Platsens attraktionskraft och erbjudande avgör om invånarna vill stanna kvar och om fler människor vill flytta dit. Det handlar också om besökare vill återkomma och om företag kan tänka sig etablera sig eller investera i området.

Ett platsvarumärke är mer komplext än ett företag eller en produkt. Det ägs och påverkas av alla som bor, verkar och besöker platsen. Utmaningen ligger i att få alla att berätta om platsen på samma sätt och att hitta det unika som gör att platsvarumärket får en position och attraktion som sticker ut och skapar stolthet.

Vi har många års erfarenhet av att jobba med platsvarumärken och hjälper gärna till i hela processen, från att ta fram strategier till att implementera och få platsen levande. Vi använder ofta olika metoder i arbetet där vi bland annat tittar på omvärldstrender, tar fram och analyserar en nulägesbild av platsen samt samlar insikter, idéer och framtidsvisioner från invånare och verksamma på platsen. Vi hittar det speciella med varje plats, formulerar och förpackar det.

Nulägesmätningar (webbenkäter, intervjuer, medie- och omvärldsanalyser)
Positionering
Varumärkesplattform
Kartläggning av platsvarumärket
Kommunikationsstrategi
Digitala plattformar
Workshops
Budskap

Vill du veta mer?
Hör av dig!