Jönköpings utbildningsförvaltning

– lärglädje, hela vägen

Utbildningsförvaltningen i Jönköpings kommun har en bred verksamhet som omfattar allt från förskola, grundskola och gymnasieskola till kulturskolan och arbetsmarknadsfrågor (AMA). För att stärka bilden av utbildningsförvaltningen som helhet och möta framtida kompetensbehov efterfrågades hjälp med att ta fram en gemensam vision, värdegrund och ett tydligt arbetsgivarlöfte. Vi på Identx fick förtroendet att ta oss an uppdraget som genomförts i nära samarbete med kundens projektledare och en projektgrupp bestående av representanter från förvaltningens verksamheter.

Vår lösning

Arbetet startade med en omfattande och involverande analysfas där vi studerade befintligt material, undersökningar och tog avstamp i vision 2030 för Jönköpings kommun. Det externa perspektivet kompletterades genom webbpaneler och telefonintervjuer med både vårdnadshavare och allmänhet samt en medieanalys. Det interna engagemanget från medarbetarna har varit stort genom olika workshops, fokusgrupper och en digital enkät till samtliga medarbetare. Dessutom har elevernas perspektiv fångats genom en digital enkät.  Utifrån nulägesanalys och önskat läge summerade vi den förflyttning som hela förvaltningen behöver göra tillsammans.

Vision, värdegrund och arbetsgivarlöfte

I nästa steg arbetade vi fram förslag till vision och värdegrund (som kan sammanfattas i tre kärnvärden). Utgångspunkten är att utbildningsförvaltningen har ett viktigt och roligt uppdrag, att inspirera till ett lustfyllt lärande – varje dag, hela vägen. Vi har valt att kalla det Lärglädje. För att få till önskad förflyttning och nå visionen om att skapa Lärglädje – hela vägen, från förskola till gymnasieskola och AMA, behövs en värdegrund som kännetecknas av Gemenskap, Engagemang och Nytänkande. Parallellt utvecklades ett arbetsgivarlöfte som bygger på tre profilbärare och ett kommunikationskoncept för hur vårt arbetsgivarlöfte ska uttryckas.

Allt sammanfattades i en Kommunikationsplattform som innehåller önskad förflyttning, vision, värdegrund och kärnvärden, kärnberättelse, målgrupper, arbetsgivarlöfte, övergripande och anpassade budskap, kanalval och inspirerande budskapsexempel.

Implementering och effekt
Som stöd i implementeringsarbetet har vi i nära samarbete med utbildningsförvaltningen och kommunens kommunikationsavdelning tagit fram en verktygslåda med övningar, värdegrundskortlek), vi-bok och inspirationsfilm om Lärglädje inom hela utbildningsförvaltningen.

Identx har tagit fram en kommunikationsplattform åt Jönköpings utbildningsförvaltning
Identx har tagit fram en varumärkesstrategi åt Jönköpings utbildningsförvaltning
Identx har tagit fram en varumärkesstrategi åt Jönköpings utbildningsförvaltning
Identx har tagit fram en varumärkesstrategi åt Jönköpings utbildningsförvaltning
Identx har tagit fram en varumärkesstrategi åt Jönköpings utbildningsförvaltning
Identx har utformat en kommunikationsplattform åt Jönköpings utbildningsförvaltning

Filmen och bilderna för Jönköpings utbildningsförvaltning är framtagen av Gryt Film.